Deweloper+

program dla deweloperów deweloper+

 

Aplikacja finansowa w Excelu: Deweloper+

> skuteczne, profesjonalne narzędzie do tworzenia modelu finansowego inwestycji deweloperskich,

> prosta obsługa i wysoka funkcjonalność

> 2 dostępne wersje w zależności od potrzeb użytkownika

> pełna dożywotnia gwarancja

> dostęp do filmów instruktażowych dotyczących funkcjonowania programów

> programy działające pod MS Excel

> wersja jednostanowiskowa (do użytkowania na jednym komputerze stacjonarnym i laptopie należącym do jednego użytkownika); możliwość zakupienia Zestawu Licencyjnego (licencja na więcej niż 1 komputer); treść licencji dotycząca naszych programów znajduje się tutaj

zamow_teraz-prognoza-finansowa

Deweloper+ daje praktyczne i wygodne rozwiązania!

PROFESJONALNIE I SKUTECZNIE

Kiedy i jakie poniesiemy nakłady inwestycyjne? Jakie będzie tempo sprzedaży, i jak ułożyć raty płatności? Jaka część sprzedaży musi być skierowana na rachunek powierniczy? Kiedy i w jakiej wysokości będą zwalniane środki z rachunku powierniczego? Jakie będą źródła finansowania inwestycji i jaki będzie ich koszt?

Tak, każda inwestycja deweloperska to mnóstwo pytań które składają się na całość obszaru związanego z poukładaniem tych wszystkich elementów. I finalne uzyskanie efektu w postaci wpływów i wydatków związanych z tą inwestycją. Ułożenie tych elementów to bardzo złożona sprawa. Jest ona tym bardziej złożona jeśli inwestor realizuje kilka inwestycji, lub inwestycje składają się z wielu etapów.

Dziś przedstawiamy aplikację Deweloper+, która skutecznie pomoże Państwu sporządzić model finansowy dla wszelkich inwestycji deweloperskich – od małych do największych (nawet kilkuetapowych). Dzięki temu można zaprognozować nakłady, przychody, koszty, źródła finansowania (i wiele innych parametrów). A jednocześnie, przeanalizować wykonalność finansową projektu i kształtowanie się przepływów pieniężnym z nim związanych. Na tej podstawie inwestor dowie się nie tylko kiedy i w jakich kwotach będzie uzyskiwać wpływy ze sprzedaży inwestycji i ponosić wydatki inwestycyjne. Ale też uzyska wiedzę w efekcie jak będą wyglądać w czasie przepływy pieniężne i czy przypadkiem w pewnym okresie nie pojawi się ryzyko braku środków pieniężnych. A to z kolei wymagać będzie przemodelowania założeń i takiego określenia parametrów inwestycji aby była opłacalna i udało się ją przeprowadzić w sposób najbardziej efektywny.

Dane źródłowe

Użytkownik w szczególności musi określić zestaw różnego typu parametrów opisujących przedsięwzięcie deweloperskie (dla jasności, przez to rozumiemy także budowę powierzchni nie podlegających tzw. ustawie deweloperskiej np. lokale usługowe dla firm):

a) nakładów inwestycji deweloperskiej,

b) wielkości różnych rodzajów powierzchni które mają powstać w ramach inwestycji, ich cen, oraz tempa sprzedaży w czasie i rozłożenia rat płatności dla klientów,

c) w przypadku powierzchni podlegających tzw. ustawie deweloperskiej – terminów i kwot zwalnianych z rachunku powierniczego,

d) kosztów działalności,

e) źródeł finansowania inwestycji.

Prezentacja danych w programie

W programie Deweloper+ przyjęto pewne założenia co do prezentacji danych w bilansie i rachunku zysków i strat. W szczególności:

  • przychody ze sprzedaży wpływające w okresie realizacji inwestycji wykazywane są w bilansie w przychodach przyszłych okresów, a po tym okresie – w przychodach ze sprzedaży w RZS,
  • do RZS przenoszone są – po zakończeniu inwestycji: a) wartości przychodów ze sprzedaży produktów czyli wybudowanych powierzchni deweloperskich, i wartości przychodów ze sprzedaży towarów tj. proporcjonalnej do sprzedanej powierzchni nieruchomości, b) odpowiadające im: zmiana stanu produktów odzwierciedlająca wartość nakładów na wybudowanie powierzchni która jest sprzedana, i wartości sprzedanych towarów tj. nieruchomości w przypadającym na nią koszcie inwestycji, c) koszty zaciągniętych finansowań,
  • w bilansie w pozycji „środki pieniężne” wyodrębniona jest pozycja „środki na rachunku powierniczym”, w której wykazywane będą kwoty zablokowane na tym rachunku,
  • nakłady powiększone są w trakcie realizacji inwestycji o koszty finansowań zaciągniętych na finansowanie inwestycji oraz inne koszty powiększające wartość inwestycji,
  • wartość nieruchomości na której jest prowadzona inwestycja wykazywana jest w bilansie w pozycji „Towary”, natomiast wartość powstałych w inwestycji powierzchni – w pozycji „Półprodukty” (w trakcie realizacji inwestycji), a następnie w pozycji „Produkty gotowe” (po realizacji inwestycji); wraz ze sprzedażą powierzchni wartość majątku inwestycji jest oczywiście proporcjonalnie do tej sprzedaży zmniejszana,
  • w bilansie wykazywane są przychody ze sprzedaży wpływające do czasu zakończenia realizacji inwestycji – w przychodach przyszłych okresów; po tym czasie przenoszone są do przychodów ze sprzedaży w RZS.
deweloper+ program dla deweloperów

Prognozowanie inwestycji deweloperskiej od teraz proste jak nigdy!

Aplikacja stanowi proste i wygodne w obsłudze narzędzie (zaopatrzone w opis działania – w szczególności dotyczący wprowadzania danych i uzyskiwania informacji wyjściowych). I efektywnie realizuje swój główny cel, czyli zrobienie prognoz finansowych dla inwestycji deweloperskiej.

Razem z programem uzyskujecie dożywotnią gwarancję dotyczącą programu.

Dlatego, nasze aplikacje są polecane wielu osobom i instytucjom, a w szczególności:

– właścicielom przedsiębiorstw deweloperskich,

– pośrednikom nieruchomości obsługującym deweloperów.

– firmom księgowym i konsultingowym,

– oraz wszystkim zainteresowanym skutecznym narzędziem do tworzenia prognoz finansowych dla obszaru inwestycji deweloperskich.

ELASTYCZNIE I INNOWACYJNIE

W zależności od potrzeb użytkownika istnieją 2 odmienne wersje programu, odmienne pod względem funkcjonalności i szczegółowości. Przy czym każde z narzędzi zapewnia skuteczne stworzenie prognozowanych sprawozdań finansowych na okresy przyszłe. Istnieje także możliwość wprowadzenia dodatkowych funkcji w przypadku takiego zapotrzebowania ze strony użytkownika.

TANIO I OSZCZĘDNIE

Ceny naszych aplikacji są bardzo konkurencyjne. Mimo, że aplikacje stanowią profesjonalne narzędzia, to nie muszą kosztować fortuny. Nasze ceny są zdecydowanie niższe od innych osiągalnych (powyżej 3.000 zł netto). Od teraz wszystko można zrobić samemu. Niższa cena przy wyższej funkcjonalności to dewiza naszego działania. Jakość nie musi kosztować bardzo dużo.

Zaufajcie sprawdzonym, dobrym rozwiązaniom. Bo, dostajecie do rąk narzędzia, które ułatwią Wam życie. Od teraz wszystko wyliczycie i przeanalizujecie bez niczyjej pomocy!

Tego gdzie indziej nie znajdziecie – u nas dobre i tanie rozwiązania!


Program Deweloper+ wersja Premium (wersja jednostanowiskowa)

program dla deweloperów deweloper+

Cena netto: 999,90 899,70 zł (1.106,63 zł brutto)

Najniższa cena netto z 30 dni przed obniżką: 899,70 zł

Cena netto bezpośrednio przed obniżką: 999,90 zł

Program służy przygotowaniu finansowego modelu inwestycji deweloperskiej, celem jej oceny co do wykonalności finansowej. Pozwala opracować założenia dla 1 projektu deweloperskiego, na przestrzeni maksymalnie 3 lat (12 kwartałów).

Na parametry wejściowe i dane wyjściowe inwestycji składa się łącznie 10 arkuszy. Są to: Nakłady, Finansowanie, Parametry Sprzedaży, Sprzedaż | Wpływy, Koszty, Majątek, RZS, Bilans, Cash-flow i Ocena Inwestycji.

Dane w programie

Użytkownik w szczególności określa w nich parametry dotyczące:

a) nakładów inwestycji deweloperskiej, w układzie harmonogramu czasowo-rzeczowo-finansowego, w tym określenie terminu zakończenia inwestycji, co odpowiednio wpływa na prezentację danych w bilansie i rachunku zysków i strat,

b) wielkości różnego typu powierzchni (z podziałem na podlegającą tzw. ustawie deweloperskiej i nie) do sprzedaży i ich cen, a także tempa sprzedaży i rat płatności dokonywanych przez klientów,

c) określenia terminów i kwot zwalnianych z rachunku powierniczego (w przypadku powierzchni podlegających tzw, ustawie deweloperskiej),

d) kosztów działalności i ich rozdziału na powiązane z inwestycją lub na bieżące,

e) czy źródeł finansowania inwestycji deweloperskiej (własnych i zewnętrznych).

Na tej podstawie program Deweloper+ tworzy rachunek zysków i strat, bilans, i rachunek cash flow inwestycji deweloperskiej. A także – dodatkowo – ocenę efektywności inwestycji metodami dyskontowymi (IRR i NPV).

Dodatkowo użytkownik otrzymuje dostęp do filmów instruktażowych dotyczących funkcjonowania programu.

Film instruktażowy programu Deweloper+Premium

wersja_demo_deweloper_premium

zamow_teraz-prognoza-finansowa

Program Deweloper+ wersja Professional (wersja jednostanowiskowa)

program dla deweloperów deweloper+

Cena netto: 1,499,90 1.399,70 zł (1.721,63 zł brutto)

Najniższa cena netto z 30 dni przed obniżką: 1.399,70 zł

Cena netto bezpośrednio przed obniżką: 1.499,90 zł

Program służy przygotowaniu finansowego modelu inwestycji deweloperskiej, celem jej oceny co do wykonalności finansowej. Pozwala opracować założenia dla 5 projektów deweloperskich lub 5 etapów jednej inwestycji deweloperskiej, na przestrzeni maksymalnie 10 lat (40 kwartałów). Na każdą inwestycję/etap inwestycji składa się 10 arkuszy. Są to: Nakłady, Finansowanie, Parametry Sprzedaży, Sprzedaż | Wpływy, Koszty, Majątek, RZS, Bilans, Cash-flow i Ocena Inwestycji.

Dane w programie

Użytkownik w szczególności określa dla każdej inwestycji (lub etapu inwestycji) dane dotyczące:

a) nakładów inwestycji deweloperskiej, w układzie harmonogramu czasowo-rzeczowo-finansowego, w tym określenie terminu zakończenia inwestycji, co odpowiednio wpływa na prezentację danych,

b) wielkości różnego typu powierzchni (z podziałem na podlegającą tzw. ustawie deweloperskiej i nie) do sprzedaży i ich cen, a także tempa sprzedaży i rat płatności dla klientów,

c) określenia terminów i kwot zwalnianych z rachunku powierniczego (w przypadku powierzchni podlegających tzw. ustawie deweloperskiej),

d) kosztów działalności i ich rozdziału na powiązane z inwestycją lub na bieżące,

e) czy źródeł finansowania inwestycji deweloperskiej (własnych i zewnętrznych).

Na tej podstawie program tworzy rachunek zysków i strat, bilans, i rachunek cash flow inwestycji deweloperskiej. A także – dodatkowo – ocenę efektywności inwestycji metodami dyskontowymi (IRR i NPV).

Dodatkowo użytkownik otrzymuje dostęp do filmów instruktażowych dotyczących funkcjonowania programu.

Polecany profesjonalistom

Program w wersji Professional służy sporządzeniu zaawansowanej i długookresowej prognozy dla kilku inwestycji deweloperskich (lub inwestycji kilkuetapowej) realizowanych przez jednego inwestora. Czyli, dostają Państwo do rąk prawdziwy “kombajn” finansowy, który pozwoli zaprognozować sytuację finansową dla wielu przedsięwzięć, z dużą szczegółowością i na bardzo długi okres czasu.

Film instruktażowy programu Deweloper+Professional

wersja_demo_deweloper_professional

zamow_teraz-prognoza-finansowa

Deweloper+ – prognozę modelu dla inwestycji deweloperskiej teraz zrobisz szybko i skutecznie!


Opinie klientów, którzy nabyli program Deweloper+:

Moim zdaniem, świetne rozwiązanie dla każdego dewelopera. Wygodne jest to, że można osobno zaprognozować parametry dla różnych rodzajów sprzedawanych powierzchni i rodzajów lokali/miejsc garażowych itp.

Andrzej L. (dział sprzedaży firmy deweloperskiej, Warszawa)

Dzięki programowi przygotowanie prognozy dla naszej pierwszej trzyetapowej inwestycji mieszkaniowej było dużo prostsze. Ale przede wszystkim – szybsze niż gdyby trzeba było tworzyć model od podstaw.
Katarzyna S. (spółka deweloperska, dział sprzedaży, Lublin)


zamow_teraz_prognoza_finansowa

Analitycy finansowi są zgodni! Bo, najlepsze modele finansowe znajdziesz na e-BizCom.net!

Tutaj znajdziecie inne programy z obszaru finansów do: