Regulamin

Regulamin

Stan obowiązujący od 1.12.2022 r.

§ 1

INFORMACJE OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady korzystania z serwisu internetowego e-Bizcom.net znajdującego się pod adresem internetowym: www.e-bizcom.net (zwanego dalej Serwisem).
2. Właścicielem i administratorem Serwisu jest firma Business Concepts z siedzibą przy ul. Obłoków 49/4 w Szczecinie, 71-493 Szczecin (zwana dalej Administratorem).

3. Bez żadnych zobowiązań, każda osoba może przeglądać zasoby Serwisu, lecz nawet jeśli jest Użytkownikiem Niezarejestrowanym oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności (która znajduje się na stronie www.e-bizcom.net/polityka-prywatnosci), w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania – w przeciwnym przypadku każdy, kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z usług Serwisu, a Administrator ma prawo odmówienia takiej osobie świadczenia usług i sprzedaży produktów oferowanych w Serwisie.
4. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia wraz z oprogramowaniem, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email oraz możliwości i umiejętności komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 2

PRZEDMIOT SERWISU
1. Przedmiotem Serwisu jest prowadzenie sprzedaży publikacji (ebooków), aplikacji (programów) i szkoleń elektronicznych.
2. Administrator Serwisu może prowadzić również działalność wydawniczą ebooków i programów na podstawie umów wydawniczych zawieranych z autorami lub innymi uprawnionymi podmiotami dostarczającymi utwory do ich publikacji w formie elektronicznej, które wydawane są i dystrybuowane za pośrednictwem Serwisu, także na zasadach wyłączności.

§ 3

KORZYSTANIE Z SERWISU
1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mogą nabywać oferowane w nim usługi i produkty (Transakcja), w szczególności publikacje elektroniczne w postaci ebooków i aplikacji elektronicznych, oraz szkoleń elektronicznych.
2. Do realizacji Transakcji konieczne jest złożenie zamówienia poprzez wypełnienie istniejącego w Serwisie formularza zamówienia. Dane potrzebne do złożenia zamówienia obejmują: nazwę lub imię, nazwisko, oraz dane adresowe, NIP oraz adres email. Dane wypełnione w ramach formularza zamówienia są wykorzystywane jedynie w celu realizacji przedmiotowego zamówienia, w szczególności do wystawienia faktury VAT i wysłania zamówienia. Szczegółowe cele i sposoby przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Polityce Prywatności, stanowiącej załącznik do tego Regulaminu.

3. Zamówienia realizowane są w formie mailowej i ewentualnie w formie przesyłki pocztowej/kurierskiej, w zależności od wyboru dokonanego przez Użytkownika.

4. Nabywca ebooka, aplikacji czy szkolenia może użytkować je zgodnie z przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią utworu, bez możliwości powielania pliku ebooka, aplikacji czy e-szkolenia, kopiowania i wykorzystywania w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub we fragmentach albo zmieniania jego struktury elektronicznej (np. format pliku) lub innego modyfikowania pliku ebooka czy aplikacji (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie takiego ebooka, aplikacji czy e-szkolenia, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań.
5. Każdy nabywający ebooka, aplikację czy e-szkolenie zobowiązany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały do nich dostępu w ten sposób, aby mogły go powielać, dystrybuować bez zgody Administratora albo w inny sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw go wykorzystywać, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, Administrator może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy ebooka, aplikacji czy e-szkolenia.
6. Wszelkie ebooki, aplikacje czy e-szkolenia udostępniane na łamach Serwisu – odpłatnie lub nieodpłatnie – podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

§ 4

REKLAMACJE I ZWROTY

1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi pod jego adresem i wszelkie inne sprawy związane z celem i przedmiotem Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkowników poprzez zgłoszenie Administratorowi (pod adresem biuro’małpa’e-bizcom.net.
2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do udzielanych wskazówek oraz informacji ukazujących się na bieżąco na łamach Serwisu.
3. Użytkownik dokonujący rejestracji oświadcza ponadto, że jest świadomy tego, że w przypadku usługi świadczonej w ramach Serwisu w zakresie wysyłki Produktu w formie elektronicznej, Produkt nie może być zwrócony z uwagi na jego charakter (forma elektroniczna), w związku z czym Użytkownik nie może od umowy odstąpić na zasadach opisanych w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (j.t. Dz.U. z 2012 r, poz. 1225), zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 5 tej ustawy.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
2. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich w struktury systemów informatycznych obsługujące Serwis.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
4. Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
5. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.

Z poważaniem

Serwis e-BizCom.net