Analiza Finansowa

Program dla deweloperów czyli Deweloper+ dostarcza praktyczne i wygodne rozwiązania!

program dla deweloperów deweloper+

Dla deweloperów i do inwestycji deweloperskich

Kiedy i jakie poniesiemy nakłady inwestycyjne? Jakie będzie tempo sprzedaży, i jak ułożyć raty płatności? Jaka część sprzedaży wpływa na rachunek powierniczy? Kiedy i w jakiej wysokości będą zwalniane środki z rachunku powierniczego? Jakie będą źródła finansowania inwestycji i jaki będzie ich koszt?

Tak, każda inwestycja deweloperska to mnóstwo pytań które składają się na całość obszaru związanego z poukładaniem tych wszystkich elementów. I finalne uzyskanie efektu w postaci wpływów i wydatków związanych z tą inwestycją. Ułożenie tych elementów to bardzo złożona sprawa. Jest ona tym bardziej złożona jeśli inwestor realizuje kilka inwestycji, lub inwestycje składają się z wielu etapów.

program dla deweloperów deweloper+

Dziś przedstawiamy aplikację Deweloper+ (–>> tutaj można znaleźć stronę programu DEWELOPER+), dedykowaną dla deweloperów i skutecznie pomoże Państwu sporządzić model prognozy finansowej dla wszelkich inwestycji deweloperskich – od małych do największych (nawet kilkuetapowych). Dzięki temu można zaprognozować nakłady, przychody, koszty, źródła finansowania (i wiele innych parametrów). A jednocześnie, przeanalizować wykonalność finansową projektu i kształtowanie się przepływów pieniężnym z nim związanych. Na tej podstawie inwestor dowie się nie tylko kiedy i w jakich kwotach będzie uzyskiwać wpływy ze sprzedaży inwestycji i ponosić wydatki inwestycyjne. Ale też uzyska wiedzę w efekcie jak będą wyglądać w czasie przepływy pieniężne i czy przypadkiem w pewnym okresie nie pojawi się ryzyko braku środków pieniężnych. A to z kolei wymagać będzie przemodelowania założeń. I takiego określenia parametrów inwestycji aby była opłacalna i udało się ją przeprowadzić w sposób najbardziej efektywny.

Idealne rozwiązanie dla deweloperów

Użytkownik w szczególności musi określić zestaw różnego typu parametrów opisujących przedsięwzięcie deweloperskie (dla jasności, przez to rozumiemy także budowę powierzchni nie podlegających tzw. ustawie deweloperskiej np. lokale usługowe dla firm):

a) nakładów inwestycji deweloperskiej,

b) wielkości różnych rodzajów powierzchni które mają powstać w ramach inwestycji, ich cen, oraz tempa sprzedaży w czasie i rozłożenia rat płatności dla klientów,

c) w przypadku powierzchni podlegających tzw. ustawie deweloperskiej – terminów i kwot zwalnianych z rachunku powierniczego,

d) kosztów działalności,

e) źródeł finansowania inwestycji.

Prezentacja danych w programie

W programie Deweloper+ przyjęto pewne założenia co do prezentacji danych w bilansie i rachunku zysków i strat. W szczególności:

 • przychody ze sprzedaży wpływające w okresie realizacji inwestycji występują w bilansie w przychodach przyszłych okresów, a po tym okresie – w przychodach ze sprzedaży w RZS,
 • do RZS przenosi się – po zakończeniu inwestycji: a) wartości przychodów ze sprzedaży produktów czyli wybudowanych powierzchni deweloperskich, i wartości przychodów ze sprzedaży towarów tj. proporcjonalnej do sprzedanej powierzchni nieruchomości, b) odpowiadające im: zmiana stanu produktów odzwierciedlająca wartość nakładów na wybudowanie sprzedanej powierzchni, i wartości sprzedanych towarów tj. nieruchomości w przypadającym na nią koszcie inwestycji, c) koszty zaciągniętych finansowań,
 • w bilansie w pozycji „środki pieniężne” wyodrębnia się pozycję „środki na rachunku powierniczym”, co odzwierciedla kwoty zablokowane na tym rachunku,
 • nakłady powiększają w trakcie realizacji inwestycji o koszty finansowań zaciągniętych na finansowanie inwestycji oraz inne koszty zwiększające wartość inwestycji,
 • wartość nieruchomości na której jest prowadzona inwestycja występuje w bilansie w pozycji „Towary”, natomiast wartość powstałych w inwestycji powierzchni – w pozycji „Półprodukty” (w trakcie realizacji inwestycji), a następnie w pozycji „Produkty gotowe” (po realizacji inwestycji); wraz ze sprzedażą powierzchni wartość majątku inwestycji zmniejsza się oczywiście proporcjonalnie do tej sprzedaży,
 • w bilansie występują przychody ze sprzedaży wpływające do czasu zakończenia realizacji inwestycji – w przychodach przyszłych okresów; po tym czasie pojawiają się w przychodach ze sprzedaży w RZS.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą programu Deweloper+ –>> DEWELOPER+

Analiza wskaźnikowa – czy jest trudna?

analiza wskaźnikowa

Analiza wskaźnikowa może dotyczyć wielu obszarów finansowych przedsiębiorstwa, w szczególności w zakresie analizy:

 • rentowności np. rentowności EBITDA, majątku czy kapitałów własnych,
 • płynności,
 • rotacji np. rotacji należności czy zobowiązań handlowych,
 • zadłużenia i jego obsługi, np. pokrycia zobowiązań wynikiem EBITDA,
 • ale także struktury i dynamiki bilansu i rachunku zysków i strat.

Wskaźniki finansowe mogą dotyczyć wszelkich obszarów działalności przedsiębiorstwa a ich wygląd można kreować samemu w zależności od swoich potrzeb analitycznych. Można używać dowolnych pozycji finansowych, czy pochodzących z bilansu, czy z rachunku zysków i strat lub np. rachunku przepływów pieniężnych. Aktywa bilansu, jego pasywa, przychody i koszty w rachunku zysków i strat zawierają szereg danych. Ich zastosowanie w ramach analizy wskaźnikowej może być bardzo różnorodne.

Jedną sprawą jest wyliczenie wskaźników, a drugą kwestią jest zrozumienie ich wyników. Idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie narzędzia które ten proces ułatwi i przyspieszy.

Te działania zdecydowanie poprawiają gotowe rozwiązania np. program Analiza Finansowa Professional, który pozwala dokonać analizy finansowej przedsiębiorstwa prowadzącego pełną rachunkowość. Zarówno tworzącego wariant porównawczy jak i kalkulacyjny rachunku zysków i strat (do wyboru dla użytkownika). Aplikacja pozwala przeprowadzić analizę dla 24 okresów badawczych (rozumianych jako dowolne miesiące, kwartały, lata, w dowolnych konfiguracjach – do swobodnego wyboru przez użytkownika). Program wylicza ponad 100 wskaźników, a także zawiera interpretację tych wskaźników. W ramach programu można również dokonać analizy piramidy DuPont, a także analizy ekonomicznej wartości dodanej EVA. Dodatkowo, program zawiera pełną analizę struktury bilansu, przychodów i kosztów. A także innowacyjną analizę dynamiki bilansu i rachunku zysków i strat (użytkownik wybiera sobie dowolne okresy do porównania), łącznie z możliwością uwzględnienia zmian realnych (z inflacją) lub nominalnych (także swobodny wybór użytkownika).

Analiza wskaźnikowa dzięki programowi Analiza Finansowa Professional jest dużo bardziej efektywna, szybsza i skuteczna.

analiza wskaźnikowa